Extc.cz - Drogová internetová poradna
INTERNETOVÁ PORADNA

Osoby mladší 18 let

Pokud se člověk mladší 18 let dostane do potíží kvůli drogám, neznamená to automaticky, že by měl být rovnou trestán a přijít o šanci věc napravit. Vždy by měla být tendence podpořit změnu k lepšímu. I on sám se může v případě potíží (jeho samotného nebo spolužáka či kamaráda) obrátit na někoho pro pomoc (internetová poradna, linka důvěry, poradce nebo psycholog, sociální pracovník nebo kdokoli, komu důvěřuje a může pomoci).

Tento článek je zaměřen především na právní stránku věci a faktické informace o postupech různých institucí. Zároveň je však potřeba říct, že v situaci, kdy se drogy jakýmkoli způsobem dotýkají člověka mladšího 18 let, není na místě dívat se na situaci pouze pohledem zákona či represe. Je určitě důležité respektovat zákonné mantinely, ve kterých se vše pohybuje, přesto bývá užitečné postupovat nejprve preventivně, snažit se situaci vyřešit nejprve domluvou a spoluprací a až v nejzazších případech formou postihů a trestů. A to ať už jde o školu, rodiče či zákonné zástupce či jiné zainteresované strany.

*

Osoby mladší 18 let

Pokud člověk spáchá trestný čin či přestupek související s drogami, řeší se situace jinak u dítěte pod 15 let, jinak u mladistvého od 15 do 18 let a jinak u dospělého. Trestní odpovědnost i odpovědnost za přestupky nabývá člověk od 15 let.

Samotné užívání alkoholu, tabákových výrobků ani jiných drog není v ČR nezákonné, a to bez ohledu na věkovou hranici. Je však zakázaný jejich prodej a podávání osobám mladším 18 let. Na užívání návykových látek osobami mladšími 18 let se zaměřuje sociálně-právní ochrana dětí.

Související situace tedy řeší orgán sociálně právní ochrany dětí (tzv. OSPOD na obecním úřadě) a může v souvislosti s tím dítěti uložit nějaké opatření (např. spolupracovat s odborníky, navštěvovat preventivní program a podobně podle závažnosti situace). OSPOD zároveň kontaktuje ke spolupráci rodiče či jiné zákonné zástupce. Pokud navíc jednání nějak souvisí se školou, tam může žáka čekat postih podle školního řádu (např. snížená známka z chování nebo až vyloučení ze školy). Škola zároveň může i sama kontaktovat rodiče či jiné zákonné zástupce, jelikož mají právo na informace o nezletilém dítěti (pod 18 let).

*

Obecně je člověk mladší 18 let dle zákona povinen se podrobit orientačnímu vyšetření (dechová zkouška nebo odběr a vyšetření slin, potu, moči nebo krve) a/nebo odbornému lékařskému vyšetření (cílené klinické vyšetření lékařem včetně odběru biologického materiálu), pokud je důvodné podezření, že užil alkohol nebo jinou návykovou látku (nebo že mu byl alkohol či jiná návyková látka prodána, podána nebo umožněna její konzumace). Vyzvat ho k tomu může obecní strážník nebo příslušník Policie ČR. Nejčastěji to může proběhnout při kontrole v klubech či restauračních zařízeních, na veřejných místech, kde se osoby pod 18 let shromažďují, ale i ve škole. Následně může být vyrozuměn OSPOD a rodiče.

Co se týče testů, je potřeba připomenout informace ohledně testů na alkohol a na ostatní drogy. Výsledek alkotesteru ukazuje přímo momentální ovlivnění alkoholem, naopak orientační testy na drogy (nejčastěji ze slin, potu nebo moči) ukazují užití drogy někdy v minulosti a není z nich patrné, zda je člověk právě pod vlivem, k tomu slouží laboratorní testy (z krve). Více informací k testům na drogy viz tento náš článek. Alkotester i orientační testy na drogy nemusí vždy ukazovat správný výsledek. Více k falešné pozitivitě viz tento náš článek.

*

Škola může se souhlasem žáka (i zákonného zástupce) provést orientační testy na přítomnost návykových látek kdykoli. Bez souhlasu to lze pouze na základě zákonných důvodů viz výše ("Obecně je člověk mladší 18 let dle zákona povinen se podrobit orientačnímu vyšetření a/nebo odbornému lékařskému vyšetření, pokud je důvodné podezření, že užil alkohol nebo jinou návykovou látku (nebo že mu byl alkohol či jiná návyková látka prodána, podána nebo umožněna její konzumace). Vyzvat ho k tomu může obecní strážník nebo příslušník Policie ČR.").

Škola může žádat zákonné zástupce o podpis souhlasu s orientačním testováním žáků na přítomnost návykových látek bez přítomnosti zákonných zástupců. Ti ovšem souhlas podepsat nemusí. Navíc i sám žák mladší 18 let může testování odmítnout.

V odůvodněných případech může škola požádat strážníky či Policii ČR o spolupráci a využít jejich možnost vyzvat osobu mladší 18 let k orientačnímu vyšetření a/nebo odbornému lékařskému vyšetření (viz výše). Pokud je tato výzva učiněna v souladu se zákonem, pak není zapotřebí souhlas zákonných zástupců.

Tato výzva se však nemůže vztahovat na plošné „preventivní" testovací akce. Někdy je škola může chtít provádět právě s účastí strážníků nebo Policie ČR, kteří otestují vybrané žáky. Tento postup ovšem není v souladu se zákonem, pokud testy provádí bez výše uvedeného důvodného podezření.

*

Školy v rámci školních řádů zakazují žákům užívat ve škole alkohol či jiné návykové látky či být pod jejich vlivem ve škole. To může být důvodem k postihům či k vyloučení. Ovšem to po právní stránce nelze vyvodit pouze z pozitivního orientačního testu. Ten ukazuje pouze užití látky v minulosti. Chování ve volném čase (tedy včetně užívání návykových látek) samo o sobě by dle školního řádu nemělo být důvodem k vyloučení. Zároveň kromě samotného užívání bývá řešeno případné držení drog, distribuce a celkově kontext. Vždy však záleží na konkrétní škole, jak ke kterému případu přistupuje a jak přísné postihy zvolí.

Pokud by škola zjistila, že žák mladší 18 let užil alkohol či jinou návykovou látku (a to i přestože žák nebyl pod jejím vlivem přímo ve škole), je kontaktován OSPOD a rodiče či zákonní zástupci. Škola má v případech, které stanoví zákon (manipulace, užívání a konzumace návykových látek osobami mladšími 18 let a obecně drogové trestné činy či přestupky), ohlašovací povinnost směrem k orgánům činným v trestním řízení, orgánům sociálně-právní ochrany a zákonným zástupcům žáka.

*

Škola nemá oprávnění přímo k prohlížení batohů či jiných osobních věcí žáků. Přesto záleží na okolnostech a je obvyklým postupem, že škola může žáka vyzvat, aby on sám vyndal věci z batohu (a nikoli škola), například pokud vyhodnotí, že existuje nějaké ohrožení. Osobní prohlídku může provádět pouze policie dle zákona, kterou škola může kontaktovat.

*

V ideálním případě je škola důkladně připravena na situace související s drogami a má zpracovány postupy, které jsou v souladu se zákonem a odpovídají doporučeným postupům i z odborného hlediska. Postupy, co dělat v různých situacích souvisejících s drogami, je možné konzultovat například se specializovanými pedagogicko-psychologickými poradnami.

*

Může se stát, že škola udělí příliš přísný postih nebo nějak pochybí v uvedených postupech a při dokazování provinění žáka proti školnímu řádu. Pak je na místě se bránit, bezplatné právní poradenství v oblasti drog poskytuje například Právní poradna A.N.O. Stejně tak je možné získat zde podporu pro řešení situací s OSPODem, policií a podobně.

Rodiče či zákonní zástupci mohou sami dát také podnět k řešení situace kolem dítěte a drog s někým dalším. A to jak v případě, že se dozví o užívání drog, tak v případě, že se z jejich strany jedná zatím jen o podezření, že se něco děje. Nejčastěji iniciují spolupráci s nějakým odborníkem (výchovný poradce, odborný poradce, psycholog, terapeut, často v rámci služby speciálně zaměřené na téma drog a závislosti), OSPODem apod.

*

Zdroje a více informací zde:

Aktualizováno: duben 2021

Aktuality

01.08.2022
Party sezóna s Hard&Smart

Jezdíte přes léto na festivaly a jiné akce? Tak se podívejte, jestli tam není program Hard&Sm...

Více ...
28.06.2022
Podané ruce mají podcast!

Asi každého se téma závislosti v nějakém bodě jeho života dotkne. Pokud hledáte povídání zam...

Více ...
08.06.2022
CBD a léčba závislostí

Už jste četli tento velmi zajímavý článek z časopisu Legalizace, který se věnuje potenc...

Více ...
31.05.2022
Přednášky pracovníků Centra prevence v Brně

V červnu proběhnou dvě přednášky od našich kolegů z Centra prevence v Brně. Přednášky je možné na...

Více ...
20.05.2022
Nikotinové sáčky - webinář

Trh s nikotinovými a tabákovými produkty v ČR v posledních letech zaznamenal velmi dynamické změn...

Více ...
Všechny aktuality